Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Certyfikat 2005

Turystyczny Produkt 2005

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej

Supremo - Innowacyjne rozwiązania

Logo Centrum Hipiki Jaszkowo
Jesteś tutaj:  Strona główna  ⁄  Aktualności  ⁄  UWAGA COVID – 19

UWAGA COVID – 19

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID – 19

 Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID – 19

Wytyczne do pobrania i przeczytania po kliknięciu w tekst oraz do przeczytania poniżej.


Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 1
WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19
Ilekroć w niniejszych Wytycznych mowa jest o:
1. Organizatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej mająca prawo do organizacji Zawodów jeździeckich.
2. Zawodach - należy przez to rozmieć zawody sportowe zorganizowane w jednej z konkurencji jeździeckich, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej PZJ).
3. Terenie zawodów - należy przez to rozumieć cały obszar niezbędny do zorganizowania Zawodów, w szczególności: strefa rozgrywania konkursu, strefa parkingów, strefa stajni, zaplecze techniczne, biuro zawodów.
4. Strefie rozgrywania konkursu - należy przez to rozumieć obszar, na którym rozgrywany jest konkurs jeździecki, w szczególności plac konkursowy, trasa krosu/ maratonu, rozprężalnia, loża sędziowska.
5. Osobach oficjalnych - należy przez to rozumieć niezbędny zespół osób do przeprowadzenia zawodów zgodnie z przepisami PZJ, w szczególności: sędziowie, komisarze, delegaci techniczni, gospodarze toru, delegaci weterynaryjni, lekarze weterynarii.
6. Obsłudze zawodów - należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, obsługa placu konkursowego, trasy krosu/maratonu, serwis sprzątający, kowal, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video), obsługa biura zawodów i stajni.
7. Służbie ochrony - należy przez to rozumieć zespół osób odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie Zawodów.
8. Uczestniku zawodów - należy przez to rozumieć osobę niezbędną do przeprowadzenia Zawodów, która zgodnie z niniejszymi Wytycznymi może przebywać na Terenie zawodów.
9. Propozycjach zawodów - należy przez to rozumieć dokument regulujący zasady i warunki rozgrywania Zawodów zgodnie z Przepisami PZJ.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności.
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 2
3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach.
4. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
5. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
7. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów konnych ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
8. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
9. PZJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach konnych w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
10. Dla zawodów odbywających się wg przepisów PZJ od 6 czerwca 2020 r. do odwołania, Zarząd PZJ upoważnia Kolegium Sędziów PZJ do aktualizowania niniejszych zasad w razie potrzeby wraz z ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.
§ 2
Uczestnik Zawodów
1. Uczestnikami Zawodów są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do realizacji Zawodów, w szczególności:
a) Zawodnicy;
b) Osoby towarzyszące - m.in. trenerzy, luzacy lub opiekunowie w przypadku zawodników nieletnich;
c) Osoby wykonujące usługę transportu koni;
d) Osoby oficjalne;
e) Obsługa zawodów;
f) Służba ochrony;
g) Inni pracownicy Organizatora.
§ 3
Badania lekarskie
„Dz.U.2020.374 | Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2020 r.
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 3
Art. 31m. 375 Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich]
1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”
3. Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor oraz o których mowa w pkt 1 niniejszego artykułu muszą być dostarczone w formie elektronicznej razem ze zgłoszeniami na zawody.
§ 4
Strefy Terenu Zawodów
1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia na Terenie zawodów następujących stref:
1) Strefa parkingu:
a) Dostęp do strefy parkingu mają wyłącznie Uczestnicy zawodów;
b) Odstępy pomiędzy samochodami musi wynosić min. 2 m;
c) Powierzchnia strefy parkowania - współczynnik powinien wynosić min. 10 m2 powierzchni na jednego konia zgłoszonego do Zawodów.
2) Strefa rozgrywania konkursu:
a) Obszar parkuru, trasy krosu/ maratonu - wstęp wyłącznie dla osób oficjalnych, zawodników i trenerów;
b) Rozprężalnia - na rozprężalni znajdować się mogą wyłącznie osoby oficjalne, zawodnicy przygotowujący się do startu będący na koniach, powożący i luzacy na bryczkach oraz zawodnicy i lonżujący w konkurencji woltyżerki. W przypadku konkursu/ próby skoków przez przeszkody i próby terenowej trener albo luzak może przebywać na rozprężalni 15 minut przed startem swojego zawodnika, w pozostałych konkursach osoby towarzyszące powinny znajdować się poza rozprężalnią z zachowaniem dystansu min. 2 m. Zapis ten nie dotyczy konkursów w Sportowych Rajdach Konnych (SRK) ze startem wspólnym. W strefie rozgrywania konkursu poza rozprężalnią musi być udostępniony plac do stępowania koni oraz miejsce do przygotowania konia bezpośrednio przed wjazdem na czworobok;
c) Loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie osoby oficjalne prowadzące konkurs oraz obsługa zawodów niezbędna do przeprowadzenia konkursu; Dystans pomiędzy stanowiskami pracy powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo wszystkie osoby muszą mieć założone przyłbice.
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 4
d) Pole serwisowe (WKKW, Powożenie, SRK) - miejsce po przekroczeniu linii mety, podczas obowiązkowego odpoczynku lub podczas przygotowania konia do wejścia na bramkę weterynaryjną; Na terenie pola serwisowego mogą znajdować się wyłącznie osoby oficjalne, zawodnik i osoby towarzyszące obsługujące konia;
e) Bramka weterynaryjna (SRK) - na terenie bramki weterynaryjnej mogą znajdować się lekarze weterynarii, komisarze, sędziowie oraz 1 osoba (zawodnik, luzak lub trener), przedstawiająca konia do badania.
3) Biuro zawodów:
a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być wyposażeni w przyłbice;
b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest od powierzchni pomieszczenia - współczynnik powinien wynosić 10 m2 powierzchni na 1 osobę, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba;
c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy i osoby towarzyszące;
d) Paszporty koni - skan paszportu zawierający strony z identyfikacją oraz strony z aktualnymi szczepieniami powinien być załączony do zgłoszeń. Zawodnik jest zobowiązany posiadać paszport konia ze sobą na zawodach i okazać go przy kontroli antydopingowej oraz na życzenie lekarzy weterynarii zawodów;
4) Strefa stajni:
a) Do strefy stajni mają prawo wstępu wyłącznie: zawodnicy, luzacy, trenerzy, opiekunowie w przypadku zawodników nieletnich i osoby oficjalne;
b) W strefie stajni mogą przebywać wyłącznie osoby wykonujące niezbędne czynności związane z końmi, w szczególności: karmienie i pojenie, sprzątanie boksów, zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne, przygotowywanie koni do startów;
c) Minimalna szerokość korytarza w pomieszczeniu stajni to 2,5 m;
d) W pomieszczeniu stajni obowiązuje zakaz przeprowadzenia prac i zabiegów z końmi na korytarzu, wszelkie czynności należy wykonywać w boksie lub na zewnątrz stajni;
e) Powierzchnia strefy stajni - współczynnik powinien wynosić min. 12 m2 powierzchni na jednego konia.
2. Do wszystkich stref wskazanych w ust. 1 ma dostęp obsługa zawodów oraz wyznaczeni pracownicy Organizatora.
§ 5
Procedura wejścia Uczestników na Teren zawodów
1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wjeżdżają lub wchodzą na Teren zawodów wyłącznie wjazdem lub wejściem wskazanym przez Organizatora,
2. W przypadku, jeśli Uczestnik uskarża się na stan zdrowia, Służba ochrony nie wpuszcza go na Teren zawodów i jednocześnie informuję o takim przypadku personel zabezpieczenia medycznego.
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 5
§ 6
Bezpieczeństwo na terenie zawodów
1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:
a. zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów; obowiązek nie dotyczy Zawodnika dosiadającego konia, powożącego i luzaka znajdującego się na bryczce oraz zawodnika i lonżującego znajdującego się na terenie rozprężani i placu konkursowym w konkurencji woltyżerki sportowej;
b. Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych m.in.: w toaletach, w Biurze zawodów, w strefie rozgrywania konkursu, w strefie stajni.
2. W Strefie rozgrywania konkursu mogą przebywać wyłącznie Osoby oficjalne i Obsługa zawodów niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz zawodnicy i osoby towarzyszące.
3. Organizator zobowiązany jest do powołania komisarza/dodatkowego sędziego, który w porozumieniu Organizatorem będzie koordynował i nadzorował system bezpieczeństwa Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się Uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Zawodów,
4. Rekomenduje się, aby serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie, w odstępach nie dłuższych niż 120 minut, dezynfekował kluczowe miejsca takie jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów.
5. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas Zawodów będą dezynfekowane lub ozonowane według potrzeb po każdych Zawodach.
6. Na Terenie zawodów mogą funkcjonować wyłącznie lokale gastronomiczne, spełniające warunki określone przez Radę Ministrów w związku ze ogłoszonym stanem epidemii.
7. Na Terenie zawodów nie będą dostępne prysznice dla Uczestników zawodów.
8. Organizator zapewni toalety, przy zachowaniu współczynnika: 1 toaleta na 30 Uczestników zawodów.
9. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów;
b) Powiadomić telefonicznie o tym fakcie Organizatora;
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.
10. Obostrzenia oraz rozwiązania dla poszczególnych Uczestników zawodów:
1) Zawodnicy:
a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie parkingu, w strefie stajni, w biurze zawodów oraz w Strefie rozgrywania konkursu;
b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są zdalnie. Protesty składane są w biurze zawodów zgodnie z przepisami PZJ;
c) Oglądanie trasy w konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków/ próbie zręczności powożenia odbywa się z zachowaniem dystansu min. 2 m.
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 6
2) Trenerzy:
a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy wydają dyspozycje z poza rozprężalni, przy zachowaniu dystansu min. 2 m;
b) W konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków wejście trenera na rozprężalnię dozwolone jest tylko w trakcie wykonywania przez zawodnika skoków, na 15 minut przed startem w konkursie.
3) Luzacy:
a) Luzacy mogą przebywać w strefie stajni oraz na zewnątrz rozprężalni i placu konkursowego/ trasy krosu/ maratonu z zachowaniem dystansu min. 2 m od innych Uczestników zawodów;
b) W przypadku, gdy zawodnikowi nie towarzyszy trener, luzak ma prawo wejścia na rozprężalnię w konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków tylko w trakcie wykonywania przez zawodnika skoków na 15 minut przed startem w konkursie.
4) Personel zabezpieczenia medycznego stacjonuje w pojeździe karetki w bezpośrednim sąsiedztwie parkuru/ trasy krosu/ maratonu.
5) Lekarz weterynarii zawodów stacjonuje podczas przebiegu zawodów w wyraźnie oznakowanym pojeździe, w bezpośrednim sąsiedztwie parkuru/trasy krosu/maratonu i pozostaje w kontakcie z osobami oficjalnymi za pomocą ustalonego uprzednio środka łączności.
6) Kowal Zawodów oczekuje na wezwanie telefoniczne w swoim samochodzie w miejscu optymalnym na szybkie dojście do strefy stajni i do rozprężalni.
§ 7
Odpowiedzialność Uczestnika zawodów
1. Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi Zawodów i Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z Terenu zawodów. Decyzję taką mogą podjąć Sędzia Główny, Sędzia PZJ/WZJ lub Organizator.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na Terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.
3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych Wytycznych.
4. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszych Wytycznych zgodnie z Art. 47 pkt 1.2. i 5.2.3. Przepisów Ogólnych Uczestnik zawodów może być ukarany czerwoną kartką i jednocześnie sprawa będzie skierowana do Rzecznika dyscyplinarnego PZJ.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na wejściach i wjazdach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnej stronie internetowej PZJ - www.pzj.pl.
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 7
2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służby ochrony.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy PZJ, regulaminy obowiązujące na Terenie zawodów oraz regulacje ustanawiane przez Organizatora zawodów.
5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie organizatora ponosi on pełną odpowiedzialność z tego wynikającą.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem 03.06.2020

« powrót

Adres: Jaszkowo Centrum Hipiki   Jaszkowo,  ul. Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica, Wielkopolska, Polska

Tel.: + 48 61 28 37 556  E-mail:

GEO: 52.14264, 16.971884

Copyrights © 2009 Jaszkowo Centrum Hipiki Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Predictes.com System Kentico CMS